קרן 'עם הספר' לתרגום ספרות עברית


הקרן לתרגום ספרות עברית הנה מפעל שיזם מינהל התרבות ומשרד התרבות והספורט על מנת שספרים של סופרים ישראליים יתורגמו לשפות זרות ויצאו לאור בחו"ל. הקרן מסייעת בסבסוד תרגום חלקים מתוך ספרים של סופרים ישראלים לאנגלית ולשפות אחרות בכל הסוגות של הספרות היפה, לרבות פרוזה, שירה, וספרות ילדים.

סופרים בעלי זכויות יוצרים בספרם, או סוכנים ספרותיים בעלי זכויות בתרגום הספר המייצגים את הסופרים לצורך מכירת זכויות הפרסום של הספר בחו"ל, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מענק לתרגום ספרות יפה מעברית לשפות אחרות.

ניתן להגיש בקשות למענק תרגום מצומצם או מורחב, בכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בתקנון הקרן.


רשאים להגיש בקשה למענק סופרים בעלי זכויות יוצרים בספרם, שאינם מיוצגים על ידי סוכן ספרותי בעל ניסיון מוכח עם הוצאות לאור בחו"ל בשפה הרלוונטית, או סוכנים ספרותיים, מו"לים וכיו"ב, בעלי זכויות בתרגום הספר, שאינם בעלי ניסיון מוכח כאמור, המייצגים את הסופרים לצורך הוצאה לאור של תרגום הספר ומכירת זכויות הפרסום של הספר בחו"ל. 


מענק תרגום מצומצם:


בקשה למענק המיועד לסייע בתרגום תרגום של טקסטים בכל הסוגות של הספרות היפה בהיקף שלא יעלה על 40 עמודים מתוך ספר פרוזה, או 20 שירים מתוך ספר שירה.המענק שיינתן בעד בקשה למענק מצומצם יהיה בשיעור של 75% מעלות התרגום או עד 10,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם.


מענק תרגום מורחב:


בקשה למענק המיועד לסייע בתרגום ספר במלואו בכל הסוגות של הספרות היפה. רשאים להגיש בקשה למענק סופרים בעלי זכויות יוצרים בספרם, המיוצגים על ידי סוכן ספרותי בעל ניסיון מוכח עם הוצאות לאור בחו"ל בשפה הרלוונטית, או סוכנים ספרותיים, מו"לים וכיו"ב, בעלי זכויות בתרגום הספר ובעלי ניסיון מוכח כאמור, המייצגים את הסופר לצורך הוצאה לאור של תרגום הספר ומכירת זכויות הפרסום של הספר בחו"ל. 

המענק שיינתן בעד בקשה למענק מורחב יהיה בשיעור של 75% מעלות התרגום או עד 50,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם.


המועד האחרון להגשת מועמדות: 31/12/2019


לבירורים בדבר הגשת המועמדות למענק:

קרן עם הספר לתרגום ספרות עברית.
חב' מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
אולגה מולוצקי
רח' הרוקמים 26, חולו
(המען למכתבים:  ת.ד. 1956,חולון מיקוד 5811802.)
טלפון: 03-5652332
פקס : 03-5652300  
מייל:t.sfarim@mrhof.com